Categoriearchief: Echtscheiding & Kinderen

Samen scheiden: laat de kinderen niet lijden

samen scheiden kinderen niet lijden

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen die hun ouders uit elkaar zien gaan. De ene scheiding verloopt soepel en deze kinderen blijven vrolijk van het leven genieten. Maar 10 procent van alle scheidingen eindigen in een vechtscheiding die zelfs tot lang nadat de daadwerkelijke scheiding een feit is, gaande blijft. De emoties lopen hierbij zo hoog op dat de kinderen er zeer onder te lijden hebben. Ook op school. Want de vechtscheiding gaat overal mee naar toe: ook ouderavonden.

10 minuten (scheidings)gevecht

Veel leraren merken het met de 10 minuten gesprekken op school dat er nog veel oud zeer heerst tussen ouders. Een gesprek over het functioneren van het kind loopt vaak uit tot een verwijtenkanonnade tussen beide ouders. Hierdoor kan een ontwikkelplan niet worden opgezet en is het kind wederom de dupe van de vechtscheiding. Het schoolwerk lijdt er vaak aanzienlijk onder. Maar ook schooluitvoeringen en een simpel iets als ophalen van school kan veel spanningen opleveren. Ook wanneer er ineens stiefouders bij komen kijken.

Protocollen echtscheiding voor basisscholen

Er zijn verschillende protocollen opgesteld voor basisscholen en leraren waarbij men om leert gaan met gescheiden ouders. Maar in de praktijk blijkt dat deze niet altijd werken. Zo hoort de leraar aan te geven bij de vader of moeder dat de ander een nieuwe partner mee brengt naar het 10 minuten gesprek – een gesprek waar stiefouders eigenlijk niet bij aanwezig hoeven zijn. Er zijn ook protocollen voor uitvoeringen en het ophalen van de kinderen op school. Toch zijn niet veel ouders op de hoogte van de verwachtingen van school. Met alle gevolgen van dien.

Scheiden: uit de taboe

Op scheiden rust vaak een taboe, en dat terwijl heel veel mensen om verschillende redenen uit elkaar gaan. Kinderen vinden het moeilijk om over te praten, helemaal wanneer ze in een vechtscheiding zijn belandt. Daarnaast is het lastig voor basisscholen om hulp te bieden. Daarom vragen echtscheidingsadvocaten en de Jeugdzorg aan leraren om de scheiding uit de taboesfeer te halen en te helpen om de ouders het juiste pad te wijzen naar hulp bij de vechtscheiding, zodat het kind niet aan de pan blijft hangen. Zo zouden leraren contact op moeten kunnen nemen met een centrum voor jeugdzorg of gespecialiseerde mediators.

Pilot: Kinderen bij scheiding uit de knel

In Aalsmeer is het Familiecentrum begonnen met een pilot genaamd Kinderen uit de knel. Dit programma moet kinderen en hun ouders die zich in een vechtscheiding bevinden helpen om het kind niet te vergeten. Tijdens dit programma krijgen de gescheiden ouders handvatten om beter met elkaar te communiceren. Hierdoor zullen de spanningen in huis, maar ook op school of bij het zwembad, aanzienlijk verminderen en zal het kind zich lekkerder in zijn of haar vel voelen. Kinderen moeten weer centraal worden gesteld en dat kan alleen wanneer iedereen meewerkt in dit programma. De pilot wordt uitgevoerd op het Familiecentrum in Aalsmeer met zes gezinnen. Er komen twee groepen: een met ouders en een met kinderen. Beide groepen worden begeleid door gespecialiseerde therapeuten met een brede en jarenlange ervaring met ouders en kinderen.
Wanneer deze pilot zijn vruchten afwerpt, dan zal dit zeker over meerdere centra en gemeentes worden uitgespreid.

Rotterdam start proef tegen vechtscheidingen

Rotterdam begint een proef om het toenemend aantal vechtscheidingen terug te dringen. Zestig stellen met kinderen die uit elkaar zijn gegaan, krijgen na een jaar een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek wordt gecontroleerd of de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt worden nagekomen.

Van echtscheiding naar vechtscheiding

Ook een scheiding die goed begint kan eindigen in een vechtscheiding, zei wethouder Hugo de Jonge in het NOS Radio 1 Journaal. Bijvoorbeeld als een van de exen verhuist of een nieuwe partner krijgt. De echtscheidings-apk moet voorkomen dat het van kwaad tot erger gaat.

Vechtscheiding als kindermishandeling

De Rotterdamse wethouder noemt een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling.
Het gesprek op de terugkomdag wordt gevoerd met de bemiddelaar of advocaat die de ouders ook bij de scheiding heeft begeleid. Er wordt dan bekeken of het ouderplan nog voldoet, en of er meer begeleiding nodig is.

Proeft tegen vechtscheiding start 1 januari 2015

Als een van de ouders niet mee wil werken, kan de gemeente hem of haar niet dwingen. De proef begint op 1 januari. Als het lukt om het aantal vechtscheidingen terug te dringen, wordt het initiatief mogelijk in meer gemeenten ingevoerd.

Vorig jaar gingen bijna 20.000 stellen met kinderen uit elkaar. 1 op de 5 scheidingen loopt uit op een vechtscheiding.

Na scheiding meer contact tussen vader en zoon

Contact vader en zoon na de scheidingHoe intensief vader en kind met elkaar omgaan na de scheiding, is afhankelijk van twee factoren. Naast de leeftijd is ook het geslacht van het kind heel bepalend voor het contact. Kinderen die wat ouder zijn, op het moment dat de ouders uit elkaar gaan, hebben meer contact met de vader. Dat geldt ook voor jongens.

Meer contact met oudere kinderen

Het meest bepalend voor het contact tussen het kind en zijn vader na de scheiding is de leeftijd van het kind. Uit Brits onderzoek is gebleken dat drie jaar een cruciale leeftijd is. Als ouders eerder uit elkaar gaan, houdt de vader minder contact met het kind dan wanneer het kind wat ouder is. Ter illustratie: van de vaders, die weggingen bij het gezin toen het kind drie jaar of jonger was, hield acht op de tien enige vorm van contact met het kind. Is het kind wat ouder? Dan is er sprake van negen op de tien vaders. Waar het in de eerste levensjaren veelal aankomt op verzorging – bij relatief meer gezinnen een taak van moeder – komt de focus daarna te liggen op de opvoeding. Dan wordt het aandeel van de vader veelal wat groter.

De scheiding: Jongens vs. meisjes

Vergeleken met meisjes hebben jongens na de scheiding van hun ouders meer contact met hun vader. Dit gaat zeker op voor jongens in de leeftijd van drie tot zes jaar oud. In deze levensfase bekijken zij hun leven vooral vanuit hun eigen perspectief. Juist dan is contact met de ouder van hetzelfde geslacht belangrijk voor de ontwikkeling van het gedrag. Een jongen doet het liefst zijn vader na! Hij is degene aan wie het kind zich wil spiegelen. Dit proces is heel bepalend voor de vorming van een jongen. Om die reden is het belangrijk dat het kind een goed contact heeft met zijn vader. Als dit het geval is – en de jongen heeft zich kunnen vormen – dan is er ook na de scheiding sprake van een beter contact tussen vader en zoon.

Geld speelt een rol na de scheiding

Verder blijkt dat geld een rol van betekenis speelt na de scheiding. Als de vader het zich kan permitteren om het kind een eigen slaapkamer aan te bieden, dan zal het kind er vaker blijven slapen. In die situatie ligt het voor de hand dat het kind een aantal aaneengesloten dagen bij zijn vader zal verblijven. Dit komt het contact ten goede. Is vader niet in de gelegenheid om zijn kind een eigen ruimte aan te bieden na de echtscheiding? Maar beschikt hij wel over de middelen om het op een andere locatie te ontvangen? Dan doet hij er – omwille van een (beter) contact – goed aan om hier invulling aan te geven.

Gratisscheiden.nl doet er alles aan om de juiste afspraken tussen de ouders te maken, onder andere middels een ouderschapsplan. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voordelen goed uitgewerkt co-ouderschap

afspraak man vrouwScheiden is aan de orde van de dag. De keren dat een scheiding goed en soepel verloopt is vele malen minder dan dat er vechtscheidingen plaats vinden. Dat dit effect heeft op de kinderen is een feit. Hoe kinderen daar vervolgens mee omgaan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ouders. Het lastige daarbij is dat er geen eenduidige handleiding voor bestaat. Er is dus geen sprake van een goede of een slechte aanpak. Per situatie en per kind is dit weer heel verschillend.

Maak het bespreekbaar

Natuurlijk is het afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar maak de scheiding bespreekbaar. Geef de kinderen het gevoel dat ze ook een stem hebben in het hele proces. Geef kinderen vervolgens ook het gevoel dat deze stem serieus genomen wordt. Laat ze vooral geen partij hoeven kiezen en, hoe moeilijk soms ook, laat als ouder je eigen gevoelens en oordeel met betrekking tot de ex-partner achterwege. Voor de kinderen zijn beide ouders even dierbaar.

Het beste maken van een lastige situatie

Een scheiding is voor alle betrokken partijen moeilijk. Echter, het alternatief zou misschien nog wel moeilijker zijn voor het gezin. Bij elkaar blijven omwille van de kinderen levert ook een leefomgeving op met spanningen en stress. Kinderen merken dat feilloos. Een scheiding kan ook veel rust geven aan het gezin. Bij een co-ouderschap zijn er ineens twee woonplaatsen. Dat is in het begin natuurlijk wennen voor kinderen, maar als op beide plekken ook echt een thuis geboden wordt aan de kinderen, dan kan het voor alle betrokkenen een positief effect hebben. Kinderen zijn flexibel en vaak positief ingesteld. Ze passen zich makkelijk aan, aan nieuwe situaties en zijn al snel in staat de voordelen in te zien van gescheiden ouders. Dat neemt niet weg dat je ook na de scheiding regelmatig de tijd moet nemen om te vragen hoe het met ze gaat.

Kijk naar de toekomst

Wanneer de rust rondom de scheiding wat is wedergekeerd is het vooral zaak om niet in het verleden te blijven hangen. Ga, samen met je kinderen, plannen maken voor de toekomst. Hoe het vroeger was komt niet meer terug. Een nieuwe situatie biedt nieuwe kansen en nieuw perspectief. Dit is de boodschap die overgebracht moet worden naar de kinderen. Wanneer deze instelling overgebracht wordt op de kinderen, kan iedereen daar voordeel bij hebben. Scheiden is natuurlijk het afsluiten van een periode, maar zeker ook het begin van een nieuw hoofdstuk in het levensverhaal van jou en jouw kinderen!

Foto: Flazingo. Licentie.

Niet alleen ouders scheiden: de kinderen ook!

Ouders staan er vaak niet (genoeg) bij stil dat een kind ook de pijn van een echtscheiding voelt. Hij of zij kan het niet zo goed uiten als zijn of haar ouders maar de pijn is wel degelijk aanwezig.

Waar krijgt een kind mee te maken?

De schok

Een kind van gescheiden ouders krijgt met allerlei zaken te maken waar het niet om gevraagd heeft. Om te beginnen de schok van het feit dat de ouders uit elkaar gaan en de angst en onzekerheid die daarmee gepaard gaan. “Houden ze niet meer van elkaar en misschien ook niet meer van mij?”.

Het gevecht

Ongewild en soms gewild laten ouders hun kind “meegenieten” van de strijd tussen twee volwassenen die niet meer met elkaar verder willen. Er zijn ruzies, verwijten over en weer en vaak wordt het kind gebruikt om de ander in een kwaad daglicht te stellen.

Het verlies

In de aanloop naar de echtscheiding en ook daarna is het kind, door omgangsregelingen en door de ouders via een ouderschapsplan gemaakte afspraken, vaak de weg kwijt. Het moet dan weer bij de ene en dan weer bij de andere ouder verblijven. Er worden op omgangsdagen uitstapjes georganiseerd met één van de ouders en ook grootouders worden op een andere manier betrokken bij het leven van het kind. Hierdoor ontstaat bij een kind een groot gevoel van verlies. Het veilige en vertrouwde “thuis”, waar beide ouders een rol speelden in het dagelijkse leven, is er niet meer.

Nieuwe partners

Veel volwassenen zullen na de echtscheiding een nieuwe relatie aangaan, of zijn door een nieuwe relatie in het echtscheidingsproces beland. Het is voor kinderen erg moeilijk om te begrijpen waarom er ineens een nieuw partner bij mama of papa is. Een partner die ze misschien niet mogen en die ineens, met nieuwe ideeën, normen, waarden en voorkeuren, een grote invloed op hun leven heeft.

Wat heeft een kind nodig tijdens en na de echtscheiding?

De behoeften van een kind zijn niet veel anders dan die van volwassenen. Ze hebben stabiliteit, liefde, aandacht, verzorging en een gevoel van geborgenheid en veiligheid nodig. Echter een kind is voor deze behoeften afhankelijk van de ouders en moet er ook ongevraagd op kunnen vertrouwen dat zijn of haar ouders in deze behoeften voorzien. Door een scheiding komt dit alles op losse schroeven te staan.

De blijvende gevolgen

Een kind kan door een echtscheiding blijvende emotionele schade oplopen en een verandering in karakter laten zien. Het kan terughoudender worden in het geven en aanvaarden van liefde. De liefde kan tenslotte zomaar ineens voorbij zijn… Het kind kan in latere relaties moeite hebben zich aan iemand te binden omdat het bang is nogmaals gekwetst te worden. Dit alles zorgt er voor dat een kind van gescheiden ouders een groter risico loopt om op latere leeftijd zelf in een echtscheiding verwikkeld te raken.