Ouderlijk gezag aanvragen

Als je het ouderlijk gezag over een kind of kinderen hebt, ben je juridisch gezien de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van het kind. Ouderlijk gezag betekent dat jij de plicht en het recht hebt om het kind op te voeden en te verzorgen. Hierbij horen het lichamelijk welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van het kind. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen beide ouders gezamenlijk gezag. Is dit niet het geval, dan heeft alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. In dat geval kan de vader het gezag aanvragen.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag betekent dus dat jij de juridische verantwoordelijkheid hebt voor de opvoeding en verzorging van een kind. Alle kinderen staan volgens de wet onder ouderlijk gezag. Omdat een minderjarig kind zelf geen belangrijke beslissingen kan nemen op het gebied van bijvoorbeeld vermogen of het sluiten van contracten, staan alle minderjarige kinderen onder ouderlijk gezag. Om het ouderlijk gezag te hebben hoef je niet de ouder te zijn van het kind. Als je niet de ouder bent, maar toch als enige het ouderlijk gezag hebt over het kind, heet dit een voogd.
In het geval van een scheiding wordt het ouderlijk gezag tussen beide ouders verdeeld. Beide ouders blijven dan het ouderlijk gezag over het kind of de kinderen hebben. 

Als je geen samenlevingscontract hebt of niet getrouwd bent, is het ouderlijk gezag aanvragen mogelijk. Voor het ouderlijk gezag aanvragen heb je geen advocaat nodig. Ouderlijk gezag aanvragen kun je heel gemakkelijk digitaal of schriftelijk doen door het invullen van het formulier ‘gezamenlijk gezag aanvragen’. Als je aan alle voorwaarden voldoet zul je binnen enkele weken een uittreksel uit het Gezagsregister ontvangen. Vanaf dat moment hebben jullie samen het gezag over het kind.

Gezag aanvragen na scheiden

Zoals genoemd krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag na een scheiding. Na een scheiding hoeft de verantwoordelijkheid over een kind niet 50/50 verdeeld te worden. Afspraken over de dagelijkse verzorging van het kind worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit plan wordt samen met een advocaat of mediator opgesteld. Over belangrijke zaken omtrent het kind moet er gezamenlijk een beslissing worden genomen.
Bij een scheiding kan een rechter bepalen dat het gezag naar één van de ouders zal gaan. De rechter zal dit bepalen wanneer het voor het kind beter is dat het gezag bij één ouder komt te liggen. 

Ouderlijk gezag aanvragen, scheiden met kinderen, gezag aanvragen

Vormen van ouderlijk gezag na scheiding

Er zijn naast voogdij als een vorm van ouderlijk gezag nog twee andere vormen van gezag. Gezamenlijk gezag is een vorm van ouderlijk gezag waarbij één ouder en de nieuwe partner van deze ouder het gezag aanvragen. Dit verzoek dien je in bij de rechtbank.
Bij eenhoofdig gezag krijgt één persoon het gezag. Dit kan dan gaan om de ouder, grootouder of een nieuwe partner. Ook dit wordt bepaald door de rechter.

Gezamenlijk gezag na scheiding aanvragen

De procedure voor het gezamenlijk gezag aanvragen begint bij een advocaat. De advocaat dient een aanvraag bij de rechtbank in. Deze aanvraag bevat een verzoekschrift en bijlagen zoals geboorteaktes en echtscheidingsaktes. In het verzoekschrift wordt uitgelegd waarom je het gezag over het kind wil uitoefenen. De belanghebbenden in de procedure worden geïnformeerd over het verzoek tot gezamenlijk gezag.
Ongeveer zes weken voordat de zitting zal plaatsvinden worden alle betrokkenen opgeroepen om de zitting bij te wonen. Deze zitting is niet openbaar. Kinderen van 12 tot 18 jaar worden opgeroepen voor een kindgesprek. Het kindgesprek duurt ongeveer tien minuten en tijdens dit gesprek wordt naar de mening van het kind gevraagd.
Ongeveer vier weken nadat de zitting heeft plaatsgevonden zal de rechter schriftelijk uitspraak doen. De uitspraak ontvang je via jouw advocaat. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je binnen drie maanden hiertegen in beroep g aan.
Aan het gezamenlijk gezag aanvragen zijn kosten voor de advocaat en griffierechten verbonden.

Eenhoofdig gezag na scheiding aanvragen

Eenhoofdig gezag zal alleen worden toegekend als er onaanvaardbare risico’s voor het kind aanwezig zijn en er verwacht wordt dat hier binnen korte tijd geen verbetering in komt.

Voor het aanvragen van het eenhoofdig gezag heb je een advocaat nodig die een verzoek bij de rechter indient. De procedure van eenhoofdig gezag aanvragen gaat hetzelfde als de procedure van het gezamenlijk gezag. De advocaat zal een aanvraag indienen, er vindt een kindgesprek plaats waar het kind om zijn/haar mening gevraagd zal worden en ten slotte zal de rechter na de zitting schriftelijk een uitspraak doen die je via jouw advocaat ontvangt. 

Verantwoordelijkheden ouderlijk gezag na scheiden

Na het gezamenlijk gezag aanvragen of het eenhoofdig gezag aanvragen hebben de personen met het gezag een aantal verantwoordelijkheden. Iemand die het ouderlijk gezag uitoefent is verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Degene met het ouderlijk gezag is dus de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Degene met het gezag beheert ook het vermogen van het kind en is onderhoudsplichtig. Dit betekent dat kinderalimentatie verschuldigd is wanneer dit aan de orde is.

Ouderlijk gezag ontnemen

In sommige gevallen is het mogelijk dat het ouderlijk gezag aan een ouder ontnomen wordt. Zo kan een moeder bijvoorbeeld het ouderlijk gezag aan de vader ontnemen of andersom. Dit kan gedaan worden door een verzoek tot eenhoofdig gezag in te dienen. Bij de rechter zal de ene ouder dan moeten vertellen waarom het gezag aan de andere ouder ontnomen moet worden. De rechter doet hier dan een uitspraak over. 

Het ouderlijk gezag ontnemen gebeurt niet zomaar. Deze maatregel is zeer zwaar en wordt alleen toegepast als daar ernstige aanleiding toe is. Het gaat dan vaak om gevallen waarbij er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling.

Wanneer iemand het ouderlijk gezag is ontnomen, dan moet deze ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Advies of meer informatie nodig bij het regelen van gezag na scheiden?

Gratisscheiden.nl helpt jou om de kosten van jouw scheiding zo laag mogelijk te houden. Als je aan de voorwaarden voldoet, betaal je alleen griffierecht. De dienstverlening van de mediators zal gesubsidieerd worden. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, doen wij jou een aantrekkelijk all-in voorstel.

Heb je meer informatie of advies nodig bij het regelen van het ouderlijk gezag na een scheiding? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, het telefoonnummer 085-4013447 of de bel terug optie en wij helpen je graag.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Wat is ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag betekent dat je de juridische verantwoordelijkheid hebt over de opvoeding en verzorging van het kind. Je hebt de plicht en het recht om het kind op te voeden en verzorgen. Hieronder valt het lichamelijk welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van het kind.

Hoe kan ik ouderlijk gezag aanvragen na scheiding?

Na een scheiding wordt het ouderlijk gezag zoals dat tijdens het huwelijk plaatsvond, behouden. Ouders kunnen het ouderlijk gezag aanvragen door hiervoor een digitaal of schriftelijk formulier in te vullen. Als aan alle voorwaarden is voldaan zul je binnen enkele weken een uittreksel uit het Gezagsregister ontvangen. Vanaf dat moment hebben jullie samen gezag over het kind.

Hoe kan ik gezamenlijk gezag aanvragen na scheiding?

Gezamenlijk gezag kan worden aangevraagd door middel van een aanvraag die een advocaat indient bij de rechtbank. Kinderen van 12 tot 18 jaar worden opgeroepen voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het kind naar zijn/haar mening gevraagd. Ongeveer vier weken na de zitting zal de rechter schriftelijk een uitspraak doen die je via de advocaat zult ontvangen.

Hoe kan ik eenhoofdig gezag aanvragen na scheiding?

Eenhoofdig gezag kan worden aangevraagd door middel van een aanvraag die een advocaat indient bij de rechtbank. Kinderen van 12 tot 18 jaar worden opgeroepen voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het kind naar zijn/haar mening gevraagd. Ongeveer vier weken na de zitting zal de rechter schriftelijk een uitspraak doen die je via de advocaat zult ontvangen.