Tag archieven: alimentatie

Alimentatie: wie betaalt wie?

Een onderwerp dat tijdens de scheidingsgesprekken zeker meerdere keren op tafel zal komen is de alimentatie. Wie gaat wie betalen en wat zal het bedrag zijn. Meestal zal de partner met het hoogste inkomen de ander van een toelage voorzien, vooral als er kinderen in het spel zijn. 

Wie betaalt?

Eigenlijk is de regel voor alimentatie (zowel voor de ex-partner als de kinderen) heel simpel: degene met het hogere inkomen zal de ander de alimentatie betalen, zodat diegene in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien en de kinderen kan onderhouden. Hierbij wordt gekeken naar wie de kostwinnaar is in het gezin. Dit kan zowel de man als de vrouw zijn – maar net wie het meest verdient. De alimentatie is bedoeld om de ander te ondersteunen een nieuw leven op te bouwen of dat het de kinderen aan niets ontbreekt wat kleding en scholing aangaat.

Maximale duur

De maximale duur voor het betalen van alimentatie is in 1994 vastgesteld op 12 jaar. Natuurlijk kun je zelf een langere periode afspreken dan 12 jaar, maar het kan ook korter zijn. De maximale duur wordt voornamelijk vastgesteld wanneer er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd. Heb je geen kinderen en heeft het huwelijk korter geduurd dan vijf jaar? Dan is de maximale duur van de alimentatie net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Dus als je twee jaar getrouwd bent geweest, dan wordt er twee jaar lang alimentatie verstrekt.

Voortijdig eindigen

Partneralimentatie kan voortijdig komen te vervallen. Bijvoorbeeld als degene die de alimentatie ontvangt hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aanvraagt of samenwoont alsof ze zouden zijn getrouwd. Het eindigt ook als een van de ex-partners overlijdt en natuurlijk wanneer de vastgestelde periode is verstreken.

Kinderalimentatie

Partneralimentatie kan eerder stoppen dan de alimentatie voor kinderen. Dit stopt pas als het kind 18 jaar is geworden. Tot het 20ste levensjaar is het dan mogelijk om nog een toelage om in het levensonderhoud en de studie te voorzien. Natuurlijk zullen beide ouders hierin een handje willen helpen.

De hoogte van de alimentatie

Wanneer je op een gemoedelijke wijze uit elkaar gaat, is het mogelijk om samen zelf tot een bedrag voor de partner- en/of kinderalimentatie te komen. Denk hierbij aan wat de ander nodig heeft voor huur of hypotheek, vaste lasten, kleding en de boodschappen. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar wat beide ex-partners verdienen om zo tot een eerlijk bedrag te komen. Kom je er niet uit, dan zal de rechter een beslissing nemen.

Is een nieuwe relatie van invloed op de partneralimentatie?

Na een echtscheiding of een ontbinding van een samenlevingscontract betekent dat nog niet dat alle verbindingen met je ex daadwerkelijk zijn verbroken. Wanneer je voor de kinderen of jezelf alimentatie ontvangt en je gaat samenwonen ben je verplicht dat je ex te mede te delen. De alimentatieplicht aan de ex eindigt zodra er bewezen kan worden dat de ontvanger huwt, gaat samenwonen of een relatie aangaat als waren zij gehuwd of hadden zij hun samenwonen laten registreren. De verplichting tot betalen van partneralimentatie vervalt direct, zonder dat tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is.

Duurzame relatie in de praktijk

Een relatie ‘als waren zij gehuwd’ is natuurlijk moeilijker te bewijzen als een huwelijk. De betaler van de partneralimentatie zal daarom niet zomaar meteen van de betaalplicht ontheven worden. De alimentatie ontvangende partij ontvangt bij het aangaan van een nieuwe relatie ook geen aanspraak op onderhoud van de nieuwe partner. Bij breuk van deze nieuwe relatie zou iemand op financieel gebied behoorlijk tussen wal en schip kunnen terechtkomen. De rechtbank mag ook geen datum in de toekomst vaststellen waarbij de betalingsverplichting aan de ex-partner ophoudt. De vrijwaring van partneralimentatie gaat in zodra de ontvangende partij voldoet aan artikel 1:60 van het Burgerlijk wetboek. Onderhoudsbetalingen die na die datum zijn uitgevoerd dienen door de ontvangende partij te worden terugbetaald. 

Duidelijk afspraken voorkomen getouwtrek om bewijslast

Bij een echtscheiding kunnen partijen ook van te voren afspraken in het convenant vast laten leggen om een beroep op artikel 1:60 BW te voorkomen. In de afspraak wordt bijvoorbeeld een bepaalde proefperiode in acht genomen waarin de alimentatiebetaling tijdelijk gestopt wordt wanneer de alimentatieontvanger een nieuwe duurzame relatie aangaat. Indien de nieuwe relatie van de ontvanger na die vastgestelde periode nog voortduurt stopt de alimentatieplicht. Is inmiddels de nieuwe relatie verbroken en blijft verbroken, wordt de onderhoudsplicht weer herstelt. Dit is een oplossing waar beide partijen profijt van hebben. A, de betalingsverplichting kan eerder stoppen dan volgens een artikel 1:60 BW vastgestelde datum. B, de partij die gaat samenwonen heeft de garantie dat, wanneer binnen de vastgestelde periode blijkt dat deze nieuwe relatie geen stand houdt, de eerder toegekende alimentatiebetalingen weer hervat worden.

Partneralimentatie: een lastig vraagstuk in een scheiding…

Veel mensen kunnen zich vinden in de wetsvoorstellen om de partneralimentatie eerlijker en van zo kort mogelijke duur te laten zijn. De politiek wil dat de maximale termijn voor partneralimentatie nog maximaal vijf jaar gaat bedragen in tegenstelling tot de termijn van twaalf jaar die nu geldt. De achterliggende gedachte is dat alimentatie mensen afhankelijk maakt en geen stimulans geeft om actief een baan te gaan zoeken.

Bij een op de zes echtscheidingen wordt partneralimentatie toegekend.  In de meeste gevallen is de vrouw hierbij de ontvanger. In die zin is er nog steeds inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar als men kijkt naar het feit dat de vrouw de zorg van de kinderen en het huishouden op zich neemt en er weinig ruimte is voor een baan er naast is alimentatie niet onterecht.  Kiezen beide partners er voor dat een van hen thuisblijft dan is alimentatie al zeker niet onterecht meer.

In een scheiding waarbij de partners lijnrecht tegenover elkaar staan en een rechter nodig is om de over de zaak te beslissen is het nodig een wet te hebben die de partneralimentatie regelt. Nu wordt gekeken naar de welstand van partijen maar men kan zich voorstellen dat er meer factoren zijn waar een rechter naar kan kijken alvorens tot een besluit te komen over de hoogte van een alimentatie en de termijn daarvan. Men kan hierbij ook denken aan een plan waarbij een alimentatie langzaam wordt afgebouwd. Dit kan eigenlijk nu al, maar wordt niet in praktijk gebracht. Een wet zou dit ook kunnen regelen.

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat partners over het punt alimentatie er op een wel doordachte manier mee zouden moeten omgaan. Als er een goed inzicht is wat betreft beide inkomens en de alimentatieberekening duidelijk is dan kan er snel een voor beide partijen acceptabele situatie worden geregeld. 

Laten we afwachten wat en wanneer eventuele nieuwe wetgeving voor alimentatie gaat brengen en of deze inderdaad een betere oplossing gaat brengen voor die gevallen waarvoor een redelijke alimentatieregeling zeker nodig is.

Wat als je ex-partner geen alimentatie betaalt?

Je ex-partner en jij zijn gescheiden. Een pijnlijke zaak, maar gelukkig heb je het financieel goed op kunnen lossen. Voor jezelf, en voor je kinderen. Maar wat als je partner ineens geen alimentatie meer betaalt? Uit onderzoek blijkt dat de betaling van kinderalimentatie sinds 2007 steeds vaker achterblijft. De meldingen van betalingsachterstand zijn met maar liefst vijftig procent gestegen!

Waar krijg je mee te maken als de betaling stopt?
Na een scheiding is het op orde krijgen van de financiën vaak een hele klus. Soms zijn er veel kosten ineens, omdat jij of je ex-partner moet verhuizen en een andere woning moet kopen of huren. Het kan dan heel veel verlichting geven als er een goede alimentatieregeling getroffen wordt. Daarmee wordt je inkomen aangevuld en kun je de vaste lasten en de behoeften van de kinderen goed financieren. Soms komt het voor dat een ex-partner plotseling stopt met betalen.

  • Je kunt je vaste lasten niet meer betalen;
  • Het levensonderhoud van jou of je kinderen komt in de knel;
  • Er ontstaan betalingsachterstanden;
  • En het belangrijkst: de verstandhouding verslechtert.

Financiële problemen kunnen enorm veel energie vragen en een grote last op het hele gezin leggen. Wat kun je hieraan doen?

Maatregelen als je ex-partner stopt met het betalen van alimentatie
Het komt vaak voor dat de indexering van alimentatie niet doorgevoerd wordt in de betalingen van een ex-partner. Wat deze indexering dit jaar precies inhoudt, kun je bekijken op de website van het Ministerie van Justitie. Mocht deze indexering bij jou ook niet doorgevoerd zijn, dan heb je het recht om dit met terugwerkende kracht te ontvangen. Naast het leggen van persoonlijk contact met je ex-partner en het uitleggen van de situatie zijn er in Nederland meer mogelijkheden om je ex-partner te bereiken. Je kunt de overheidsinstantie LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) benaderen, maar ook particuliere bedrijven zoals het NLAI (Nederlands Loket Alimentatie Inning). Hun diensten verschillen, maar de kern blijft hetzelfde. De bedrijven benaderen je ex-partner namens jou. Ze ondernemen achtereenvolgens de volgende acties:

  • Er wordt een aanmaning verstuurd;
  • Een deurwaarder kan desnoods langskomen en de situatie duidelijk uitleggen;
  • Wordt er aan dit formeel bevel niet voldaan? Dan volgt beslaglegging.

Betaalt je ex-partner de alimentatie niet, dan is dat voor jou heel vervelend. Maar omdat er duidelijke afspraken gemaakt zijn over deze betaling, sta je volledig in je recht als je dit bedrag opeist. Het LBIO of bijvoorbeeld het NLAI kunnen je hierbij daarom goed van dienst zijn. In uiterste nood kan er beslag gelegd worden op het inkomen of de bankrekening van je ex-partner. Door deze hulp heb je de zekerheid dat je niet lang zonder geld komt te zitten.

Wijziging kinderalimentatie per 1 april 2013

Per 1 januari 2013 zijn de regels rondom kinderalimentatie gewijzigd en per 1 april zal er wederom een wijziging worden doorgevoerd. Het doel van deze maatregel is om ouders zélf meer inzicht te geven in ’te betalen’ of ’te ontvangen’ alimentatie. Ingewikkelde termen worden weggelaten en in relatief eenvoudige situaties kunnen de ouders, zonder gang naar een deskundige, kinderalimentatie zelf berekenen.

Draagkrachttabel

De draagkrachttabel is één van de twee maatregelen die per 1 april 2013 zal worden doorgevoerd. Deze tabel noemt de minimale bijdrage aan kinderalimentatie, gebaseerd op het netto besteedbare inkomen van de ouder die alimentatie moet gaan betalen.

Zorgkorting

Voorheen kende de wet- en regelgeving omtrent kinderalimentatie ‘omgangskosten voor de kinderen’. Dit bedrag, standaard €5,- per dag, werd in mindering gebracht op te betalen alimentatie. Deze regeling was een tegemoetkoming voor de andere ouder. Deze regel zal per 1 april worden vervangen door zogenaamde zorgkorting. De zorgkorting zal per 1 april worden bepaald mede door de welstandsbehoefte van het kind.

Complexe situaties

De nieuwe regelingen laten echter wel ruimte over voor maatwerk in het geval van complexe situaties. Zo kan er rekening gehouden worden met eventuele schulden, wel of geen omgang met het kind of andere situaties die van invloed kunnen zijn op de alimentatie.

Aanvaardbaarheid

Wanneer de onderhoudsplichtige niet akkoord kan gaan met de bijdrage, kan er een aanvaardbaarheidstoets worden opgestart. Deze toets houdt rekening met bijzondere omstandigheden van de onderhoudsplichtige. De aanvaardbaarheidstoets waarborgt de wet- en regelgeving rondom kinderalimentatie.

Bestaande regelingen

Bestaande regelingen rondom het betalen en ontvangen van alimentatie zullen worden voortgezet. De nieuwe regeling gaat in per 1 april en zal weerslag hebben op nieuwe gevallen én in gevallen van eventuele wijzigingen in omstandigheden en er een herberekening plaats zal vinden.