Tag archieven: kinderalimentatie

Verhoging alimentatie

Verhoging van de alimentatie is ingegaan per 1 januari 2023 volgens de wettelijke indexatie van de alimentatie. Dit betekent dat de bijdrage die een gescheiden ouder betaalt voor de verzorging en opvoeding van de kinderen, jaarlijks wordt aangepast. Hierbij kijkt men ernaar of de kosten voor het levensonderhoud zijn gestegen. Dat is over het afgelopen jaar het geval. Daarom stijgt de alimentatie in 2023 met 3,4 procent.

De wettelijke indexatie voor het verhogen van de alimentatie is gebaseerd op de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit cijfer geeft aan hoeveel de prijzen van goederen en diensten gemiddeld zijn gestegen in Nederland. Afhankelijk van de stijging van het CBS-cijfer wordt het alimentatiebedrag voor gescheiden ouders aangepast.

De verhoging van het alimentatiebedrag gebeurt automatisch, tenzij anders is overeengekomen tussen de ouders. Ouders kunnen na hun scheiding namelijk ook zelf afspraken maken over de hoogte van de alimentatie en hoe vaak ze het afgesproken bedrag eventueel zullen aanpassen.

Het is aan te raden dat de ouders de afspraken over de echtscheiding en de hoogte van de alimentatie vastleggen in een ouderschapsplan. Op deze manier staat duidelijk op papier wat er afgesproken is en kan er makkelijker iets aangepast worden als dat nodig is.

De wettelijke indexatie van de alimentatie is per 1 januari 2023 ingegaan. Deze verhoging van de alimentatie zorgt ervoor dat de bijdrage voor de verzorging en opvoeding van het kind meegroeit met de stijging van de kosten voor levensonderhoud. Ouders kunnen zelf afspraken maken over de hoogte van het alimentatiebedrag en hoe om te gaan met eventuele aanpassingen. Dit kunnen zij vastleggen in het ouderschapsplan.

Samen scheiden: laat de kinderen niet lijden

samen scheiden kinderen niet lijden

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen die hun ouders uit elkaar zien gaan. De ene scheiding verloopt soepel en deze kinderen blijven vrolijk van het leven genieten. Maar 10 procent van alle scheidingen eindigen in een vechtscheiding die zelfs tot lang nadat de daadwerkelijke scheiding een feit is, gaande blijft. De emoties lopen hierbij zo hoog op dat de kinderen er zeer onder te lijden hebben. Ook op school. Want de vechtscheiding gaat overal mee naar toe: ook ouderavonden.

10 minuten (scheidings)gevecht

Veel leraren merken het met de 10 minuten gesprekken op school dat er nog veel oud zeer heerst tussen ouders. Een gesprek over het functioneren van het kind loopt vaak uit tot een verwijtenkanonnade tussen beide ouders. Hierdoor kan een ontwikkelplan niet worden opgezet en is het kind wederom de dupe van de vechtscheiding. Het schoolwerk lijdt er vaak aanzienlijk onder. Maar ook schooluitvoeringen en een simpel iets als ophalen van school kan veel spanningen opleveren. Ook wanneer er ineens stiefouders bij komen kijken.

Protocollen echtscheiding voor basisscholen

Er zijn verschillende protocollen opgesteld voor basisscholen en leraren waarbij men om leert gaan met gescheiden ouders. Maar in de praktijk blijkt dat deze niet altijd werken. Zo hoort de leraar aan te geven bij de vader of moeder dat de ander een nieuwe partner mee brengt naar het 10 minuten gesprek – een gesprek waar stiefouders eigenlijk niet bij aanwezig hoeven zijn. Er zijn ook protocollen voor uitvoeringen en het ophalen van de kinderen op school. Toch zijn niet veel ouders op de hoogte van de verwachtingen van school. Met alle gevolgen van dien.

Scheiden: uit de taboe

Op scheiden rust vaak een taboe, en dat terwijl heel veel mensen om verschillende redenen uit elkaar gaan. Kinderen vinden het moeilijk om over te praten, helemaal wanneer ze in een vechtscheiding zijn belandt. Daarnaast is het lastig voor basisscholen om hulp te bieden. Daarom vragen echtscheidingsadvocaten en de Jeugdzorg aan leraren om de scheiding uit de taboesfeer te halen en te helpen om de ouders het juiste pad te wijzen naar hulp bij de vechtscheiding, zodat het kind niet aan de pan blijft hangen. Zo zouden leraren contact op moeten kunnen nemen met een centrum voor jeugdzorg of gespecialiseerde mediators.

Pilot: Kinderen bij scheiding uit de knel

In Aalsmeer is het Familiecentrum begonnen met een pilot genaamd Kinderen uit de knel. Dit programma moet kinderen en hun ouders die zich in een vechtscheiding bevinden helpen om het kind niet te vergeten. Tijdens dit programma krijgen de gescheiden ouders handvatten om beter met elkaar te communiceren. Hierdoor zullen de spanningen in huis, maar ook op school of bij het zwembad, aanzienlijk verminderen en zal het kind zich lekkerder in zijn of haar vel voelen. Kinderen moeten weer centraal worden gesteld en dat kan alleen wanneer iedereen meewerkt in dit programma. De pilot wordt uitgevoerd op het Familiecentrum in Aalsmeer met zes gezinnen. Er komen twee groepen: een met ouders en een met kinderen. Beide groepen worden begeleid door gespecialiseerde therapeuten met een brede en jarenlange ervaring met ouders en kinderen.
Wanneer deze pilot zijn vruchten afwerpt, dan zal dit zeker over meerdere centra en gemeentes worden uitgespreid.

Alimentatie: wie betaalt wie?

Een onderwerp dat tijdens de scheidingsgesprekken zeker meerdere keren op tafel zal komen is de alimentatie. Wie gaat wie betalen en wat zal het bedrag zijn. Meestal zal de partner met het hoogste inkomen de ander van een toelage voorzien, vooral als er kinderen in het spel zijn. 

Wie betaalt?

Eigenlijk is de regel voor alimentatie (zowel voor de ex-partner als de kinderen) heel simpel: degene met het hogere inkomen zal de ander de alimentatie betalen, zodat diegene in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien en de kinderen kan onderhouden. Hierbij wordt gekeken naar wie de kostwinnaar is in het gezin. Dit kan zowel de man als de vrouw zijn – maar net wie het meest verdient. De alimentatie is bedoeld om de ander te ondersteunen een nieuw leven op te bouwen of dat het de kinderen aan niets ontbreekt wat kleding en scholing aangaat.

Maximale duur

De maximale duur voor het betalen van alimentatie is in 1994 vastgesteld op 12 jaar. Natuurlijk kun je zelf een langere periode afspreken dan 12 jaar, maar het kan ook korter zijn. De maximale duur wordt voornamelijk vastgesteld wanneer er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd. Heb je geen kinderen en heeft het huwelijk korter geduurd dan vijf jaar? Dan is de maximale duur van de alimentatie net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Dus als je twee jaar getrouwd bent geweest, dan wordt er twee jaar lang alimentatie verstrekt.

Voortijdig eindigen

Partneralimentatie kan voortijdig komen te vervallen. Bijvoorbeeld als degene die de alimentatie ontvangt hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aanvraagt of samenwoont alsof ze zouden zijn getrouwd. Het eindigt ook als een van de ex-partners overlijdt en natuurlijk wanneer de vastgestelde periode is verstreken.

Kinderalimentatie

Partneralimentatie kan eerder stoppen dan de alimentatie voor kinderen. Dit stopt pas als het kind 18 jaar is geworden. Tot het 20ste levensjaar is het dan mogelijk om nog een toelage om in het levensonderhoud en de studie te voorzien. Natuurlijk zullen beide ouders hierin een handje willen helpen.

De hoogte van de alimentatie

Wanneer je op een gemoedelijke wijze uit elkaar gaat, is het mogelijk om samen zelf tot een bedrag voor de partner- en/of kinderalimentatie te komen. Denk hierbij aan wat de ander nodig heeft voor huur of hypotheek, vaste lasten, kleding en de boodschappen. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar wat beide ex-partners verdienen om zo tot een eerlijk bedrag te komen. Kom je er niet uit, dan zal de rechter een beslissing nemen.

Wijziging kinderalimentatie per 1 april 2013

Per 1 januari 2013 zijn de regels rondom kinderalimentatie gewijzigd en per 1 april zal er wederom een wijziging worden doorgevoerd. Het doel van deze maatregel is om ouders zélf meer inzicht te geven in ’te betalen’ of ’te ontvangen’ alimentatie. Ingewikkelde termen worden weggelaten en in relatief eenvoudige situaties kunnen de ouders, zonder gang naar een deskundige, kinderalimentatie zelf berekenen.

Draagkrachttabel

De draagkrachttabel is één van de twee maatregelen die per 1 april 2013 zal worden doorgevoerd. Deze tabel noemt de minimale bijdrage aan kinderalimentatie, gebaseerd op het netto besteedbare inkomen van de ouder die alimentatie moet gaan betalen.

Zorgkorting

Voorheen kende de wet- en regelgeving omtrent kinderalimentatie ‘omgangskosten voor de kinderen’. Dit bedrag, standaard €5,- per dag, werd in mindering gebracht op te betalen alimentatie. Deze regeling was een tegemoetkoming voor de andere ouder. Deze regel zal per 1 april worden vervangen door zogenaamde zorgkorting. De zorgkorting zal per 1 april worden bepaald mede door de welstandsbehoefte van het kind.

Complexe situaties

De nieuwe regelingen laten echter wel ruimte over voor maatwerk in het geval van complexe situaties. Zo kan er rekening gehouden worden met eventuele schulden, wel of geen omgang met het kind of andere situaties die van invloed kunnen zijn op de alimentatie.

Aanvaardbaarheid

Wanneer de onderhoudsplichtige niet akkoord kan gaan met de bijdrage, kan er een aanvaardbaarheidstoets worden opgestart. Deze toets houdt rekening met bijzondere omstandigheden van de onderhoudsplichtige. De aanvaardbaarheidstoets waarborgt de wet- en regelgeving rondom kinderalimentatie.

Bestaande regelingen

Bestaande regelingen rondom het betalen en ontvangen van alimentatie zullen worden voortgezet. De nieuwe regeling gaat in per 1 april en zal weerslag hebben op nieuwe gevallen én in gevallen van eventuele wijzigingen in omstandigheden en er een herberekening plaats zal vinden.

Wijziging alimentatienormen

De werkgroep alimentatienormen houdt zich al geruime tijd bezig met de uniformering van de regels voor het berekenen van alimentatie. Diverse wijzigingen zijn in aantocht.

Zo zal met ingang van 1 april 2013 de aanbevolen rekenwijze voor kinderalimentatie wijzigen.

Verder is besloten dat met ingang van 1 januari 2013 het kindgebonden budget zal worden beschouwd als een tegemoetkoming in de behoefte van kinderen. Dat betekent dat de behandeling van het kindgebonden budget aansluit bij de wijze waarop wordt omgegaan met kinderbijslag.

Dit heeft directe gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie.